فروشگاه کیوسک نت در سال ۱۳۹۴ در جهت واردات و تاﻣﻴﻦ انواع محصولات کادویی و لوازم جانبی کالای دیجیتال تاﺳﻴﺲ گردﻳﺪ.
ﻛﻠﻴﻪکالاهای اﻳﻦ فروشگاه منطبق بر استانداردهای روز دﻧﻴﺎ با ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ مناسب عرضه ﻣﻴﮕﺮدد.

بر همین اساس فروشگاه کیوسک نت ساز و کار خود را مبتنی بر شناخت نیاز مشتریان و همچنین طراحی روشهای کارآمد در دستیابی به بستری مطمئن در بازار کشور بنا نهاده و مفتخر است تا بدین وسیله خدمتگزاری صدیق و همراهی مطمئن برای شما باشد.
با تشکر
مدیریت فروشگاه :محمد بنی خلف و سعید یوسفی